wersja polska versione italiana english version deutsch Version version française
A A A

Serdecznie zapraszamy na konsultacje

Dysk

Stan dys­ków to wyraz zdro­wia krę­go­słupa. Chi­ro­prak­tyk — doctor of chi­ro­prac­tic odciąża dyski mię­dzy­krę­gowe, uwal­nia od bólów i uci­sku na nerwy, regu­luje roz­kład sil w całym krę­go­słu­pie i przy­wraca har­mo­nijne funk­cjo­no­wa­nie tka­nek i narzą­dów. dowiedz się wię­cej »

Szyja

Pre­cy­zyjne nasta­wia­nie krę­gów szyj­nych polep­sza funk­cjo­no­wa­nie two­jego całego ciała. Umie­jętny Chi­ro­prak­tyk — Doctor of Chi­ro­prac­tic leczy efek­tyw­nie bóle i zawroty głowy, szum w uszach, prze­ciw­działa zra­sta­niu się krę­gów i pro­ce­som dege­ne­ra­cji. dowiedz się wię­cej »

Sport wyczy­nowy

Pod­czas lat obcią­żeń, ciało spor­towca nabiera odchy­leń od nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia w ukła­dzie stawowo-mięśniowym. Paweł Czar­nocki kory­guje bio­me­cha­nikę spor­towca, ażeby mógł osią­gnąć swoje naj­lep­sze wyniki spor­towe i unik­nąć kon­tu­zji. dowiedz się wię­cej »

Dzieci

Pod­czas roz­woju dziecka docho­dzi do iry­ta­cji sys­temu ner­wo­wego ze strony jego osłony kost­nej — czaszki i krę­go­słupa. Umie­jętny Chi­ro­prac­tor potrafi sko­ry­go­wać związki mię­dzy­krę­gowe i przy­wró­cić har­mo­nie współ­dzia­ła­nia sys­te­mów w orga­ni­zmie dziecka. dowiedz się więcej »

Bóle głowy

Bole, zawroty głowy i szum w uszach są spo­wo­do­wane w więk­szo­ści blo­ka­dami krę­gów powo­du­ją­cych ucisk na nerwy i naczy­nia krwio­no­śne. Chi­ro­prak­tyk — Doctor of Chi­ro­prac­tic jest w sta­nie pomoc nawet wtedy, gdy bóle i migreny były leczone bez­sku­tecz­nie już od sze­regu lat.

Łokieć teni­si­sty

Tak zwany łokieć teni­si­sty jest wyra­zem prze­cią­żeń wywo­ła­nych w dużej mie­rze bra­kiem współ­pracy innych czę­ści łań­cu­cha rucho­wego takich, jak krę­go­słupa, mied­nicy, kolan i stop. Paweł Czar­nocki — doctor of chi­ro­prac­tic USA — kory­guje cały sys­tem ruchowy a nie tylko łokieć! dowiedz się więcej »

Sko­lioza

We wcze­snym sta­dium poja­wie­nia się sko­liozy krę­go­słupa, chi­ro­prak­tyk — doctor of chi­ro­prac­tic kory­guje przy­czyny sko­liozy i apli­kuje nie­zbędne ćwi­cze­nia dla roz­woju sys­temu sta­bi­li­zu­ją­cego krę­go­słup. dowiedz się więcej »

prezentacjemultimedialne.eu